Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Етичні принципи та цінності

 • ЧЕСНІСТЬ: уникнення шахрайства, обману, списування, привласнення чужої роботи
 • ПОВАГА: уважне ставлення до різних точок зору, визнання авторства
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: розуміння наслідків власних та колективних дій
 • СПРАВЕДЛИВІСТЬ: неупереджені рішення, відсутність дискримінації
 • ПРОЗОРІСТЬ: посилання на перевірену інформацію, доступність представлення результатів дослідження
 • СМІЛИВІСТЬ: здатність своїми діями відстоювати цінності академічної доброчесності
 • ДОВІРА: впевненість у собі та у чесності і добропорядності всіх учасників освітнього процесу

Нормативно-правове забеспечення

 • Законодавча база.

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Закон України “Про вищу освіту” – регламентує дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

 • Нормативна база Хортицької національної академії.

Кодекс академічної доброчесності Хортицької національної академії визначає основні стандарти та норми дотриманням основних моральних і правових норм академічної поведінки, регламентує політику забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності.

Порушення академічної доброчесності:

 • Плагіат
 • Списування
 • Самоплагіат
 • Фальсифікація
 • Фабрикація
 • Хабарництво

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Хортицькій  національній академії передбачає такі види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Положення про запобігання академічному плагіату
у кoмунaльнoму зaклaдi вищої освіти «Хoртицькa нaцioнaльнa нaвчaльнo
реaбiлiтaцiйнa aкaдемiя» Зaпoрiзькoї oблaснoї ради.

Для здобувачів вищої освіти:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо)
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення академічної стипендії
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг щодо оплати навчання

Для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи вченого звання
 • відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади
 • звільнення

Запобігання плагіату

 • Визначте чітке завдання та структуру роботи
 • Складіть графік виконання завдань, керуйте своїм часом
 • Сконцентруйтеся на описі основних ідей
 • Висловлюйте власні думки, будьте самостійними
 • Пов’язуйте інформацію з джерел зі своїми ідеями
 • Аналізуйте, перевіряйте інформацію, орієнтуйтеся на першоджерела
 • Узагальнюйте, систематизуйте інформацію, користуйтеся бібліографічними менеджерами
 • Перевіряйте текст на запозичення за допомогою спеціальних програм
 • Зверніться за допомогою до викладача / співробітника бібліотеки

Перефразування – переказ цитати невеликого фрагмента своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування.

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Як перефразувати роботу?

Для того, щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту новими словами, звертаючи увагу на ідею автора.

 • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
 • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
 • змінюйте порядок слів, об’єднуйте речення
 • використовуйте різні типи граматики

Коли використовувати парафраз?

 • оригінальні цитати надто об’ємні для прямого цитування
 • необхідно представити узагальнену інформацію при одночасному посиланні на декілька джерел
 • необхідно коротко викласти зміст теоретичної концепції або процедури і результати досліджень, на які дається посилання в роботі

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях, магістерських, бакалаврських тощо).

 • Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов’язково має супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними
 • Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку)
 • Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело.
 • Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело цитування (“цитується за: ______”)
 • Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. У разі використання в науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції
 • Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори мистецтва мають супроводжуватися зазначенням авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі). У разі використання творів виконавського мистецтва слід зазначати також індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони невідомі. У разі неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору слід обов’язково зазначити джерело, з якого взято відтворений твір

Порушення академічної доброчесності

 • ПЛАГІАТ: привласнення авторства на чужий твір, відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора
 • ХАБАРНИЦТВО – надання/отримання коштів або послуг з метою одержання певної вигоди протизаконним порядком
 • СПИСУВАННЯ: виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання
 • ФАЛЬСИФІКАЦІЯ: свідома зміна чи модифікація вже відомих даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень
 • САМОПЛАПАТ: оприлюднення власних раніше опублікованих результатів як нових
 • ФАБРИКАЦІЯ: вигадування даних чи фактів, що використовуються як правдива інформація

Академічна відповідальність

Академічна відповідальність за порушення норм та принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу регламентується нормативними документами:

Для здобувачів вищої освіти визначено такі види академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо)
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення академічної стипендії
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг щодо оплати навчання

Для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників визначено такі види академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи вченого звання
 • відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади
 • звільнення

Плагіат та його різновиди

Види плагіату

 • Copy & paste plagiarism використання тексту іншого автора без змін, без цитування та привласнення роботи.
 • Shake paste plagiarism поєднання фрагментів різних текстів або речень для формування нового тексту без цитування, таким чином подаючи його як власні думки.
 • Idea plagiarism подання ідей іншого автора своїми словами, без посилання на джерело.
 • Translation plagiarism переклад оригінального тексту з іншої мови без посилання на джерело.
 • САМОПЛАГІАТ використання власних попередніх праць в іншому контексті, без посилань на те, що такий текст вже був раніше використаний або опублікований.

Типовими прикладами самоплагіату є:

 • дуплікація публікацій публікація однієї й тієї самої наукової роботи (цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, монографій, інших наукових робіт, як нових наукових робіт
 • дублювання наукових результатів публікація одних і тих самих наукових результатів, в різних статтях, монографіях, інших наукових працях, як нових результатів, які публікуються вперше
 • подання у звітах з виконання наукових проєктів результатів, що містилися у попередніх роботах, як отриманих при виконанні відповідного проєкту
 • агрегування чи доповнення даних суміщення старих і нових даних без їх чіткої ідентифікації з відповідними посиланнями на попередні публікації
 • дезагрегування даних публікація частини раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію
 • повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу

Антиплагіатні системи перевірки

Перевірка на наявність текстових запозичень в академічних текстах визначена Положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Хортицькій національній академії та передує усім іншим процедурам розгляду.
Процедуру проведення перевірки академічних текстів антиплагіатними системами визначено у Кодексі  академічної доброчесності на наявність текстових запозичень.

Документи, що підлягають перевірці відповідно до  Положення:

 • кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, курсові, реферати
 • підручники, монографії, навчальні посібники, конспекти лекцій, дистанційні курси, відкриті онлайн курси
 • дисертації, статті, матеріали конференцій
 • заключні звіти НДР

Пам’ятайте! Використовуючи безкоштовні антиплагіатні інтернет-системи, Ви надаєте всю інформацію про проведені Вами дослідження третім, юридично не відповідальним особам.

Функції антиплагіатних систем:

 • визначають ступінь подібності (у відсотках) академічного тексту до текстів документів, що містяться в базі даних
 • розпізнають різновиди маніпуляції з текстом такі як заміна символів алфавіту, використання спеціальних програмних засобів, заміну тексту графічними зображеннями тощо
 • генерують детальний Звіт Подібності проаналізованого тексту

Під час роботи із Системами перевірки слід пам’ятати:

 • системи надають інформацію, яка дозволяє провести незалежну оцінку стосовно коректності та законності запозичень, визначити відсоток оригінальності наукової роботи
 • системи не визначають, чи містить робота нові наукові знання, результати дослідження або плагіат
 • роботи, з високим або низьким відсотком подібності, не можуть бути кваліфіковані як такі, що містять або не містять плагіат
 • остаточне рішення щодо наявності у роботі ідей та наукових результатів, які отримані іншими авторами та відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання приймається відповідальною компетентною особою

Системи перевірки, що використовуються:

Бази даних

Scopus

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Контактна інформація

69017, м. Запоріжжя, вулиця Наукового містечка, 59

+38(061) 283-20-01

Ми у соціальному просторі

Слідкуйте за нами через соціальні мережі та будьте в курсі останніх новин:

Авторські права

У разі використання матеріалів із сайту посилання на ресурс обов’язкове!

© 2023 Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Усi права захищенi.
При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов’язкове

Design & Develop with khnnra