Оформлення цитувань та посилань

У науковій статті обов’язково мають бути посилання на джерела та список використаних джерел після висновків тексту.

Види та вимоги до цитувань

Цитування – пряме використання першоджерела з посиланням на нього.

Пряме – дослівне цитування автора.

Непряме – виклад думок, ідей автора своїми словами, використовуючи перефразування та узагальнення.

Перефразування – переказ цитати невеликого фрагмента своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування.

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Незмінно у випадках:

 • надто об’ємних оригінальних цитат для прямого цитування
 • представлення узагальненої інформації при одночасному посиланні на декілька джерел
 • короткого викладання змісту теоретичної концепції або результатів досліджень, на які дається посилання.

Як перефразувати роботу?

 • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
 • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
 • змінюйте порядок слів, об’єднуйте речення
  використовуйте різні типи граматики.

Для того щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту своїми словами, звертаючи увагу на ідею автора.

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Узагальнення дозволяє одним реченням передати зміст цілого розділу або авторської праці.

Як узагальнювати:

 • виділяти основні положення та ідеї тексту оригіналу
 • максимально очищати текст від допоміжних елементів та додаткових авторських пояснень
 • надавати власні міркування щодо здійсненого узагальнення.

Синтезування дозволяє об’єднувати різну інформацію та ідеї для розробки власних аргументів.

Як синтезувати чужі роботи?

 • згрупуйте джерела у категорії, наприклад, авторів з подібними поглядами або дослідженнями з наведенням результатів
 • опишіть власними словами згруповані джерела, не обговорюйте кожного автора окремо
 • додайте посилання на джерела.

Загальні вимоги до цитування

 • текст цитати береться у лапки, наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі
 • цитування повинно бути повним, без скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора
 • пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапкам
  кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело
 • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) слід бути точним у викладанні думок автора
 • якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання
 • якщо автор використовуючи цитати виділяє в ній деякі слова, то слід зробити після тексту спеціальне застереження, поставити крапку, потім тире і вказати ініціали автора процитованого тексту, а застереження взяти в круглі дужки. Приклади застережень: (курсив наш. – О. П.), (підкреслено мною. – О. П.).

Цитуючі чужі роботи перевірте, чи:

 • використали в тексті прямі цитати з джерел
  надали повне цитування, без скорочення авторського тексту і перекручення думок автора
 • взяли цитований текст у лапки, вказали посилання на джерело
 • вказали в дужках прізвище автора після викладення основної ідеї
 • вилучили певні фрагменти для уникнення довгого цитування та позначили трикрапкою
  подали пояснення, які розривають текст цитати, у квадратні дужки
 • граматично узгодили з авторським текстом цитати.

Використання чужих ідей, фактичного матеріалу, цитування без посилання на джерело, запозичення є порушенням авторського права і розцінюється як плагіат, привласнення чужого авторства, видача чужого твору або винаходу за свій. Переклад не дослівного авторського тексту не вимагає цитування, але передбачає посилання на джерело.

Бази даних

Scopus

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Web of Science

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Платформа індексує наукову літературу з 1900 року.

Стилі оформлення посилань за вітчизняними стандартами

Правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової комунікації.

Правила подання бібліографічної інформації визначаються Державними стандартами України, зокрема:

ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”, згідно з яким “… бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій”.

Міжнародні стилі посилань

В Україні рекомендованими для використання вважаються наступні міжнародні стилі:

Приклади оформлення бібліографічних описів за міжнародними стилями цитування

Цитування

Цитування – пряме використання першоджерела з посиланням на нього.

 • Пряме – дослівне цитування автора.
 • Непряме – виклад думок, ідей автора своїми словами, використовуючи перефразування та узагальнення.

Перефразування – переказ цитати невеликого фрагмента своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування.

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Незмінно у випадках:

 • надто об’ємних оригінальних цитат для прямого цитування
 • представлення узагальненої інформації при одночасному посиланні на декілька джерел
 • короткого викладання змісту теоретичної концепції або результатів досліджень, на які дається посилання.

Як перефразувати роботу?

 • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
 • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
 • змінюйте порядок слів, об’єднуйте речення
 • використовуйте різні типи граматики.

Для того щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту своїми словами, звертаючи увагу на ідею автора.

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Узагальнення дозволяє одним реченням передати зміст цілого розділу або авторської праці.

Як узагальнювати:

 • виділяти основні положення та ідеї тексту оригіналу
 • максимально очищати текст від допоміжних елементів та додаткових авторських пояснень
 • надавати власні міркування щодо здійсненого узагальнення.

Синтезування дозволяє об’єднувати різну інформацію та ідеї для розробки власних аргументів.

Як синтезувати чужі роботи?

 • згрупуйте джерела у категорії, наприклад, авторів з подібними поглядами або дослідженнями з наведенням результатів
 • опишіть власними словами згруповані джерела, не обговорюйте кожного автора окремо
 • додайте посилання на джерела.

Загальні вимоги до цитування

 • текст цитати береться у лапки, наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі
 • цитування повинно бути повним, без скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора
 • пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапкам
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело
 • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) слід бути точним у викладанні думок автора
 • якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання
 • якщо автор використовуючи цитати виділяє в ній деякі слова, то слід зробити після тексту спеціальне застереження, поставити крапку, потім тире і вказати ініціали автора
 • процитованого тексту, а застереження взяти в круглі дужки. Приклади застережень: (курсив наш. – О. П.), (підкреслено мною. – О. П.).

Цитуючі чужі роботи перевірте, чи:

 • використали в тексті прямі цитати з джерел
  надали повне цитування, без скорочення авторського тексту і перекручення думок автора
 • взяли цитований текст у лапки, вказали посилання на джерело
 • вказали в дужках прізвище автора після викладення основної ідеї
 • вилучили певні фрагменти для уникнення довгого цитування та позначили трикрапкою
 • подали пояснення, які розривають текст цитати, у квадратні дужки
 • граматично узгодили з авторським текстом цитати.

Використання чужих ідей, фактичного матеріалу, цитування без посилання на джерело, запозичення є порушенням авторського права і розцінюється як плагіат, привласнення чужого авторства, видача чужого твору або винаходу за свій. Переклад не дослівного авторського тексту не вимагає цитування, але передбачає посилання на джерело.

Найпопулярніші стилі цитування: їх використання та приклади

Контактна інформація

69017, м. Запоріжжя, вулиця Наукового містечка, 59

+38(061) 283-20-01

Ми у соціальному просторі

Слідкуйте за нами через соціальні мережі та будьте в курсі останніх новин:

Авторські права

У разі використання матеріалів із сайту посилання на ресурс обов’язкове!

© 2023 Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Усi права захищенi.
При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов’язкове

Design & Develop with khnnra