• Референтна складова семантики широкозначних лексем в англійській мові (на прикладі похідних слів із базовою еврисемою thing)

  • Back

Метадані